Skip to content Skip to footer
 1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dévai u.12., adószáma: 26793072-1-41, cégjegyzékszáma: 01-09-345128, képviseli: Molnár Áron ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett működését pénzbeli támogatással támogató (továbbiakban Támogatás) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Támogató) közötti kapcsolatot szabályozzák.

Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen Felek.

 • Kedvezményezett a Támogatás gyűjtésére a https://noar.hu honlapon (továbbiakban Honlap) támogatói felületet hozott létre. A Támogatások fogadásának megvalósításában a 4.1 pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett bankkártya-és bankszámla adatokat nem gyűjt.
 • Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók, amiben a Felek megállapodnak.
 1. A szerződés létrejötte
  • A támogatási szerződés keretében a Támogató a támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek pénzbeli Támogatást teljesít.
  • A Honlapon a támogatási folyamat során A Támogató által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF. A Támogató általi elfogadást követően a támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett között létre jön és a Támogatás a Kedvezményezett részéről elfogadottnak minősül.
  • Az 2 szerinti esetekben Támogató a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és így Felek között létrejön a támogatási szerződés.
 2. A szerződés tárgya és tartalma
  • A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezett működéséhez.
  • A Kedvezményezettet bármilyen összegű Támogatással lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.
  • Kedvezményezett vállalja, hogy naptári évenként legalább egy alkalommal nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.
  • Fizetési módok
   • A Támogatás teljesíthető:
    • az OTP Mobil Kft. (Simple) szolgáltatásai segítségével.

Ez esetben Támogató tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett adatkezelő által tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, támogatási összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Simple Pay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 • A Támogatás megvalósulhat banki átutalással vagy készpénzben történő megfizetéssel.

 

 1. A Támogatás jogi jellege
  • A Támogatás nem minősül közérdekű adománynak.
  • A Támogatás teljesítése nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így Kedvezményezettet számlaadási kötelezettség nem terheli.
 2. Adatkezelés, adatbiztonság
  • Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 3. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése
  • A támogatási szerződés megszűnik annak teljesítésével egyszeri Támogatás esetén.

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Támogató bármikor, azonnali hatállyal és indoklás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, oly módon, hogy a Honlapon bejelentkezik és a megjelenő eljárásrendben megszünteti a Támogatást. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog nem gyakorolható.

 • Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát Támogató megszerzett jogainak sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja a Támogatót.
 1. Lemondás a Támogatás visszakövetelési jogáról
  • Támogató a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond a Támogatás bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.
 2. Záró rendelkezés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény szabályait kell alkalmazni.

 

2020.november 24.

 

A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft.
Kedvezményezett